Polityka prywatności

Wprowadzenie

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Państwa danymi osobowymi.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Usługowo–Handlowa „MAT-MAT’ Krzysztof Mącior, 33-158 Szynwałd 102B, NIP: 873-200-92-68, REGON: 850517660,
nr telefonu: 14 674 81 80, adres e-mail: biuro@mat-mat.com.pl


Źródło

Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com) i zmodyfikowany dla celów Firmy Usługowo–Handlowej „MAT-MAT” Krzysztof Mącior (www.mat-mat.com.pl)


Zbieranie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji prac, stanowiących zakres działalności naszej firmy. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Kategorie danych osobowych, które mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane, obejmują:

 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego na naszej strony internetowej;
 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 • informacje o Państwa wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 • wszelkie inne dane osobowe, które są nam przesyłane.

Zanim ujawnią nam Państwo dane osobowe innej osoby, muszą Państwo uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami


Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem wiadomości e-mail, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, kontakt telefoniczny) będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do celu:

 • administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 • przesyłania ofert dotyczących naszych usług w odpowiedzi na Państwa prośbę;
 • przesyłania odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 • dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 • zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Państwa;
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości);
 • innych zastosowań.

Nie będziemy bez Państwa wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.


Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych
w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 • wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.


Zachowywanie danych osobowych

W Niniejszej Sekcji określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.

Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji, zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych
w ten sposób danych nie jest gwarantowane.


Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy, na wyraźną Państwa prośbę, powiadomić Państwa o zmianach
w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Prawa użytkowników

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości.

Możemy na Państwa żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Mogą Państwo w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Państwu możliwość rezygnacji z udostępniani Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.


Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.


Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Państwa temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej.

Używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej, aby:

 • rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę
 • poprawić użyteczność strony internetowej;
 • analizować korzystanie ze strony internetowej;
 • administrować stroną internetową;
 • zarządzać witryną;
 • zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej.

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:

 • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
 • w przeglądarce Firefox (wersja 24) można zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”;
 • w Chrome (wersja 29) można zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli pliki cookie zostaną zablokowane, nie będą mogli Państwo w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

Mogą Państwo usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

 • w przeglądarce Firefox (wersja 24) można usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”;
 • w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.

Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron