Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Krzysztof Mącior Firma Usługowo-Handlowa „MAT-MAT”

Program: POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Numer umowy: POIR.03.04.00-12-0555/20-00

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.08.2020

Wartość projektu: 102 087,14 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 102 087,14 zł

Cele projektu: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Planowane efekty: Poprawa płynności finansowej firmy Krzysztof Mącior Firma Usługowo-Handlowa „MAT-MAT” w związku z pandemią Covid-19, dzięki czemu będzie możliwe utrzymanie działalności