Przedstawiamy wykaz największych kontraktów, realizowanych obecnie przez naszą firmę.


 • Rozbudowa ul. Wał Miedzeszyński z budową magistrali wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Warszawie
 • Budowa przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym, zasilaniem elektrycznym, przebudową kolektora ogólnospławnego, placem manewrowym i ogrodzeniem przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnowie
 • Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki – Park Edukacyjny ‚Akademia Bajki’ – wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Pacanowie
 • Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie gminy Psary
 • Roboty budowlane polegające na budowie odcinka ul. Usługowej w Dobrzykowicach
 • Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 – odc. od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, do przepompowni i drogami dojazdowymi w m. Pogórska Wola – Przysiółek Wielkie Pole
 • Remont ul. Sportowej wraz z budową kanalizacji deszczowej
 • Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Starogroblowej – Długiej – odcinek w ciągu drogi gminnej w ramach zadania „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego Wrocław – Popowice”
 • Roboty budowlane na zadaniu p.n. „Prawy wał rzeki Wisły – od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko”

Aktualnie największe prace prowadzone są na terenie województw:

 • dolnośląskiego
 • małopolskiego
 • mazowieckiego
 • śląskiego
 • świętokrzyskiego